05 березня 2015

Як зробити самоаналіз уроку історії?
Самоаналіз уроку — це умовне розкладання проведеного уроку на його складові з глибоким проникненням в їх сутність, задачі з метою оцінити кінцевий результат своєї діяльності шляхом порівняння запланованого з здійсненими з урахуванням успіхів та руху учнів.

Самоаналіз уроку

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО АНАЛІЗУ УРОКУ ВЧИТЕЛЕМ

Основні вимоги до самоаналізу: місце уроку, що розбирається, у сис­темі уроків з досліджуваної темі, обґрунтування освітньої й виховної цілей уроку й виконання наміченого плану уроку, характеристика класу й мотивація відбору навчального матеріалу для даного уроку, психоло­гічна й педагогічна оцінка системи навчальних завдань і вправ, вико­наних учнями на уроці, оцінка розвитку самостійного мислення учнів на уроці. Мотивація вибору методів уроку, оцінка відповідності даних методів цілям і змісту уроку, виконанню поставлених завдань, задо­воленість або незадоволеність учителем уроком (його окремими час­тинами); заходи, намічені вчителем щодо усунення недоліків, оцінка й обґрунтування досягнутих на уроці результатів. Самооцінка як одна з умов творчої праці вчителя.

СКЛАДОВІ САМОАНАЛІЗУ УРОКУ

 1. Оцінка загальної структури уроку. До якого типу уроку може бути віднесений даний урок? Яке місце уроку в темі, розділі курсі? Чи чітко виділені елементи уроку даного типу і чи правильно визначена дозування часу, що відводиться на кожну частину уроку?
 2. Реалізація основної дидактичної мети уроку. Чи всі вимоги програми по даній темі (питання) отримали відображення в уроці? Наскільки активні були учні при ознайомленні з новим матеріалом (сприйняття, розуміння, пробудження пізнавального інтересу)? Чи вірно продумана методика вирішення окремих ‘блоків’ нового матеріалу? Як і що слід змінити у вивченні нового матеріалу і чому? Чи мала місце організація первинного, супутнього закріплення (в процесі ознайомлення з новим, на спеціально виділеному етапі уроку)? Як здійснювалася перевірка якості знань, умінь і навичок учнів (яким було охоплення учнів, принцип виклику і т.п.)?
 3. Здійснення розвитку учнів у процесі навчання. Чи мало місце залучення учнів в основні розумові операції (аналіз, синтез, узагальнення, класифікація, систематизація)? Чи здійснювалися внутрипредметные і межпредметные зв’язку? Чи були використані кошти розвитку творчого мислення? Повідомлялася чи на уроці будь-яка інформація для загального розвитку? Чи мало місце естетичний розвиток учнів?
 4. Виховання в процесі уроку. Чи були повністю використані виховні можливості змісту навчального матеріалу? Яка робота велася з формування світогляду? Як була забезпечена на уроці зв’язок навчання з життям? Чи були використані виховні можливості оцінки знань? Як було виховний вплив особистості самого вчителя?
 5. Дотримання основних принципів дидактики. Чи Правильно була організована діяльність вчителя і діяльність учнів з позиції реалізації принципів навчання?
 6. Вибір методів навчання. Чи дотримувалися загальні вимоги до вибору методів навчання (в залежності від загальної цільової спрямованості, дидактичній цілі, специфіки навчального матеріалу, предмета, віку та індивідуальних особливостей учнів і т.п.)?
 7. Робота вчителя на уроці. Які види діяльності вчителя мали місце на уроці і в якому співвідношенні (мовна діяльність, слухання, записування, допомога учням і ін.)? Чи вдалося досягти повний контакт з класом?
 8. Робота учнів на уроці. Якою була активність учнів на різних етапах уроку? Якими були види діяльності учнів на уроці? Чи зверталася увага на культуру праці? Яка дисципліна була на уроці і чому?
 9. Гігієнічні умови уроку. Достатня освітленість класної кімнати: Чи розсаджені учні з урахуванням їх здоров’я, зросту, успішності? Чи вдало складено розклад?
 10. Деякі соціальні завдання. Завдання, пов’язані з рішенням педради, циклової комісії або продиктовані дослідженням школи.

ПАМ’ЯТКА-АЛГОРИТМ ДЛЯ САМОАНАЛІЗУ УРОКУ

 1. Який був задум уроку й чому?
 2. Яке місце уроку в темі, розділі, курсі? Як він пов’язаний із попе­редніми, на що в них опирається? Як він працює на наступні уроки, теми, розділи? Як були враховані особливості уроку, його специфіка? Як був визначений тип уроку й чому?
 3. Які особливості учнів були враховані при підготовці до уроку й чому?
 4. Які завдання ставилися на уроці й вирішувалися й чому?
 5. Чому була вибрана саме така структура уроку?
 6. Обґрунтування ходу уроку, діяльність учителя й учнів. Чому був зроблений акцент саме на даному змісті, обраний саме такий зміст ме­тодів, засобів і форм навчання? Як здійснювався диференційований підхід до учнів на уроці? Як здійснювалося управління навчальною діяльністю школярів (стимулювання, організація, контроль, оцінка, робота над помилками й чому)?
 7. Які умови були створені для проведення уроку {навчально-ма­теріальні, психологічні, гігієнічні, естетичні). Як здійснювалася еко­номія часу?
 8. Чи були відхилення від цього плану в ході уроку, якщо так, то чому?
 9. Чи вдалося вирішити на необхідному рівні поставлені завдання й уникнути при цьому перевантаження учнів?
 10. Самооцінка уроку.
  1. Які причини невдач і недоліків проведеного уроку?
  2. Які висновки з результатів уроку необхідно зробити на май­бутнє?
Самоаналіз – це вже початок підготовки вчителя до наступного уроку.

Немає коментарів:

Дописати коментар