07 вересня 2014

Про деякі особливості викладання історії в 6 класі.


Запровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти передбачає перехід на навчання за новими програмами і підручниками. Обмежене державне фінансування програми видання підручників не дало змоги стовідсотково забезпечити учнів 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів новими підручниками до початку 2014/2015 навчального року. В умовах відсутності підручників для організації навчально-виховного процесу у 6 класі пропонуємо використати підручники минулих років видання та електронні версії нових підручників, що розміщені на сайтах видавництв (посилання на сайти видавництв розміщено на офіційному веб-сайті МОН України www.mon.gov.ua) та спеціально створеному репозитарії цифрового навчального контенту (http://uatest.lokando.com).

Тож, Міністерство освіти рекомендує звернути увагу вчителів історії на особливості викладання предмету в 6 класі.
 Програма інтегрованого курсу «Всесвітня історія. Історія України. 6 клас» розрахована на 70 годин (2 години на тиждень), з яких резерв часу становить 2 години.
У структурі шкільної історичної освіти, що склалася за роки незалежності, у шостому класі традиційно викладається курс історії Стародавнього світу, що є першим систематичним курсом історії у середній школі, на матеріалі якого починається формування основ системних історичних знань, ціннісних орієнтацій, особистісних переконань, у ширшому значенні — основ гуманітарної культури учнів.

Особливостями даного курсу є, по-перше, його інтегрований характер - давня історія України вивчається як складова всесвітньої історії; по-друге, зміст історичного матеріалу охоплює широкі хронологічні межи: від появи первісної людини до занепаду Західної Римської імперії.
Курс має на меті сформувати в учнів розуміння цивілізаційної значущості стародавнього періоду в історії України, Європи та світу в цілому, античної цивілізації як основи для подальшого розвитку європейських суспільств.
У процесі планування уроків варто звернути увагу на те, що за новою програмою у деяких темах подається нова послідовність вивчення навчального матеріалу та застосовується проблемно-тематичний принцип його побудови:
- теми, які були окремими тема 3. «Передня Азія», тема 4. «Кіммерійсько-скіфський світ» об'єднано в єдину «Цивілізації Передньої та Центральної Азії.  Кіммерійсько-скіфський світ», а також теми 9-11 тема 9 «Давній Рим  у VІІІ — І ст. до н.е.»,  тема 10  «Падіння Республіки та рання імперія», тема 11 Пізня Римська імперія у дві теми «Стародавній Рим за царської та республіканської доби» та «Римська імперія». Тема 12 «Давні слов'яни та їх сусіди» вона вписана в контексті явищ і процесів теми «Римська імперія».
З метою якісного забезпечення вивчення інтегрованого курсу «Всесвітня історія. Історія України» у 6 класі рекомендується використовувати електронні версії підручників, що розміщені на сайтах видавництв: «Видавничий дім «Освіта» та «Генеза», а також підручники попередніх років видання, що збереглися у бібліотечних фондах шкіл.
         Також у нових підручниках введено спеціальні уроки – практичні заняття. Кожне із пропонованих практичних занять присвячується певній темі та передбачає переважно самостійну роботу учнів над окремими питаннями теми з використанням різноманітних джерел. Під час практичного заняття вчитель є консультантом у процесі самостійної роботи учнів, надаючи їм необхідну допомогу залежно від пізнавальних можливостей.
Пропонуємо варіанти уроків – практичних занять та першого уроку.
ПОВТОРЕННЯ
Що таке історія.
Час і простір в історії. Історичні джерела.

Учні згадують та пояснюють, що таке історія, як історичні процеси розвиваються в часі та просторі, що таке історичні пам’ятки, джерела знань про минуле, історичні події, хто такі історичні діячі (на прикладі історії України та рідного краю)
Практичне заняття № 1.
Відлік часу в історії  стародавнього світу
Учні здійснюють відлік років в історії, співвідносять рік — століття — тисячоліття, визначають тривалість і послідовність історичних подій.
Для з’ясування понять «століття» та «тисячоліття» запропонуйте учням на двох сторінках зошиту накреслити стрічку часу. На одній сторінці у графі «століття» учні записують відібрані з програмного матеріалу лише століття, на другій, у графі «роки» - (спочатку з допомогою вчителя) відповідні роки починаючи з 7 тисячоліття. Продовжувати цю роботу шестикласники повинні самостійно протягом вивчення всього курсу Стародавнього світу.
Роботу над складанням хронологічної таблиці можна проводити по різному. Це залежить від творчості та ініціативи вчителя. На перших же уроках після розповіді, пояснення вчителя необхідно ставити перед учнями завдання у формі запитань такого характеру:
-         яку дату слід записати на стрічці часу?
-         до якого століття чи тисячоліття відноситься та чи інша дата?
Також на перших уроках можна намалювати синхронну хронологічну таблицю, яку слід заповнювати протягом всього навчального року.
Практичне заняття № 2. Основні стоянки та пам’ятки первісних людей на території України

За допомогою додаткової літератури та Інтернету підготуйте або дайте завдання учням знайти необхідні матеріали про одну зі стоянок давньої людини на території України. Презентуйте ваше дослідження однокласникам. Кожна група презентує своє дослідження. Як підсумок, виконання творчого завдання.
Стоянка біля села Королеве
Стоянка у гроті Киїк-Коба
Мізинська стоянка на Чернігівщині
Стоянка Ігрень на Дніпропетровщині
Практичне заняття № 3. Міфи та релігія Стародавнього Єгипту

Прочитайте з учнями уривки з давньоєгипетських міфів (міф про Озіріса) і обговоріть у загальному колі, які явища природи та життя людини в них пояснюються. За результатами обговорення заповніть таблицю.
Давньоєгипетський міф
Які явища природи відображені?
Які явища природи та особливості життя людей в них пояснюються
Опрацьовуючи матеріал про Ехнатона та його реформу, учні самостійно формулюють до тексту 3–4 запитання і просять однокласників відповісти на них.
Практичне заняття № 4. Історичні джерела про скіфів.  Геродот про скіфський похід Дарія І
За допомогою додаткової літератури та Інтернету підготуйте або дайте завдання учням знайти необхідні матеріали: про скіфів. На уроці об’єднайте учнів у групи, оберіть певний фрагмент для вивчення, і обговоріть відповіді на поставлені запитання. Учні презентують однокласникам результати роботи у вигляді уявної подорожі Стародавньою Скіфією.
І група
Геродот про природні умови Скіфії
-   Як природні умови впливали на життя скіфів?
ІІ група
Геродот про населення Скіфії
-   Покажіть на карті місця розселення кожного з племен
-   Спираючись на ілюстрації, опишіть ці племена
ІІІгрупа
Геродот про побут скіфів
-   На основі тексту й ілюстрацій розкажіть, які заняття скіфів зображені на пекторалі.
IV група
Геродот про військове мистецтво скіфів
-   Чому Геродот вважає скіфів непереможеними?
-   Як сприяли бойовим якостям воїнів їхні звичаї?
Практичне заняття № 5. Наукові знання, освіта та писемність у Стародавньому Китаї
    За допомогою додаткової літератури та Інтернету підготуйте або дайте завдання учням знайти необхідні матеріали: уривки з творів Конфуція. Випишіть основні положення його вчення та обговоріть їх. Поставте запитання класу: Які з висловлювань Конфуція здаються важливими і прийнятними для сьогодення?
     За допомогою додаткової літератури та Інтернету визначте? що сприяло розвиткові медицини в Китаї та інших країнах Стародавнього Сходу? Які відкриття китайських лікарів зберегли своє значення до теперішнього часу?
Практичне заняття № 6. Давньогрецька міфологія і релігія як спосіб світосприйняття людей.
За допомогою додаткової літератури та Інтернету підготуйте або дайте завдання учням знайти необхідні матеріали: Які були боги у Стародавній Греції?, Які сили природи вони відображали? Покровителями яких занять вони вважалися?
Учні дають відповіді на запитання:
1.      Поясніть, які уявлення давніх греків про навколишній світ та особливості їх способу життя відобразились у міфології.
2.      Поясніть, у чому полягає особливість релігії стародавніх греків. Що подібне, а що – відмінне в релігійних віруваннях  стародавніх греків та інших народів давнини?
3.      Порівняйте, як зображували своїх богів греки, єгиптяни та мешканці Індії.
4.      Поясніть, яку інформацію можна одержати про богів з їхніх зображень. Наведіть приклади.
5.      Розкажіть, якими людськими рисами наділяли греки своїх богів. Наведіть приклади.
Також підготовлені заздалегідь повідомлення про грецьких богів (домашнє завдання) обговоріть з дітьми, давши відповіді на запитання:
Якими греки уявляли своїх героїв?
Які подвиги вони прославляли?
Що вам подобається і що не подобається в діях і вчинках давньогрецьких героїв?
Практичне заняття № 7.
Побут та виховання  спартанців

За допомогою додаткової літератури та Інтернету підготуйте або дайте завдання учням знайти необхідні матеріали: про виникнення спартанської держави, версти населення Спарти, органи управління в Спарті та пояснити, як вони працювали.
Робота з історичними джерелами.
Спираючись на думки давніх і сучасних істориків, розкажіть про суспільний устрій Спарти.
Учні мають пояснити, як вони розуміють  вислів «спартанський спосіб життя». Добрати і записати синоніми до прикметника «спартанський».
Опрацьовуючи уривки з праці давньогрецького письменника й історика Плутарха визначають особливості спартанського виховання, відповідаючи на запитання.
Про що розповідається в наведеному джерелі?
Де перебували ваші однолітки-спартанці?
Які особливості виховання хлопців і дівчат вас здивували?
Якого значення, на вашу думку, надавали спартанці вихованню дітей?
Практичне заняття № 8.
Мистецтво Стародавньої Греції

За допомогою додаткової літератури, ілюстрації та Інтернету підготуйте матеріал про Акрополь. Проведіть уявну екскурсію Акрополем.
Оберіть одну із статуй (обов'язково має бути ілюстрація), назвіть її автора та зображеного героя й визначте, якою намагалися зобразити людину скульптори Стародавньої Греції.
Обговоріть з учнями, яких людей прославляли давні греки. Чим можна пояснити таке ставлення еллінів до людини?
Продивіться зображення витворів давньогрецьких митців. Учні обговорюють в малих групах і дають відповіді на запитання:
Які сцени зображені на вазах?
Які ваші враження від грецького вазопису?
Намалюйте у зошиті або на дошці схему давньогрецького театру. У чому особливості давньогрецького театру?
Також можете дати творче завдання:
У Стародавній Греції театр називали «школою для дорослих», а авторів трагедії – «вождями мудрості». Чи згодні ви з цим висловлюванням? Свою думку обґрунтуйте.
Практичне заняття № 9.
Особистість і діяльність Александра Великого за історичними джерелами

За допомогою додаткової літератури, ілюстрації та Інтернету підготуйте матеріал: уривок «Порівняльних життєписів» Плутарха. Учні поділяються на групи і дають відповіді на запитання.
Завдання для І групи.
Визначте, якими були риси характеру юного Александра. Які були його мрії? Свої думки ілюструйте словами документа.
Завдання для ІІ групи.
Визначте, які риси характеру виявив Александр у випадку з Буцефалом. Як Філіпп ІІ відреагував на вчинок сина? Свої думки ілюструйте словами документа.
Завдання для ІІІ групи.
Визначте, як характеризує Александр зустріч із перськими послами. На які риси характеру вказує Плутарх? Свої думки ілюструйте словами документа.
Завдання для ІV групи.
Визначте, які знання і інтереси прищепив Александру Аристотель. Які звички сформувалися у Александра під впливом наставника? Свої думки ілюструйте словами документа.
Продовжуючи роботу в групах, визначте основні напрямки і результати Східного походу Александра Великого. Покажіть на карті кордони держави, створеної Александром Македонським.
На основі наведених документів складіть колективно історичний портрет Александра Великого.
Послідовно відповідаючи на запитання:
1.        Де і коли народилася ця людина?
2.        Де і в яких умовах жила, виховувалась?
3.        Які особисті якості і риси вдачі їй притаманні? Наведіть приклади.
4.        Які основні справи її життя?
5.        За що людство пам'ятає цю людину?
6.        Висловіть особисте ставлення до цього історичного діяча.
Підбиваючи підсумки уроку поставте учням запитання
Як і чому зберігається пам'ять про Александра Великого.
Практичне заняття № 10.
Суспільне, господарське  життя та побут в античних полісах на території України

За допомогою додаткової літератури, ілюстрації та Інтернету підготуйте матеріал фрагменти джерел та ілюстрацій. Учні а основі матеріалів мають скласти план про господарське життя в античних полісах Північного Причорномор'я.
Опрацюйте разом з дітьми документ «Присяга громадян Херсонесу» після учні дають відповіді на запитання:
1.   Яку територію включала Херсонеська держава? 
2.   Яким був суспільний устрій Херсонесу (демократичний чи аристократичний)?
3.    Про які права й обов'язки громадянина поліса йдеться в цьому уривку?
4.   Що можна дізнатися із джерела про господарське і релігійне життя мешканців Херсонесу?
Спираючись на документ, учні мають довести, що духовне життя грецьких полісів Північного Причорномор'я було різноманітним і подібним до материкової Греції.
Практичне заняття № 11.
Історичний портрет
Цезаря
За допомогою додаткової літератури, ілюстрації та Інтернету знайдіть фрагменти твору давньоримського письменника й історика Светонія про Цезаря. Читаючи фрагменти джерела, визначте риси характеру Цезаря.
    Складіть його історичний портрет, учні відповідають на запитання:
1. Які риси характеру допомогли Цезарю стати великим полководцем?
2. Які риси характеру свідчать про його талант державного діяча?
3. Які риси характеризують його як людину?
4.  За які чесноти шанували Цезаря і за що його зневажали сучасники?
Практичне заняття № 12.
Культура Давнього Риму.

За допомогою додаткової літератури та Інтернету знайдіть матеріали про римських поетів і письменників, римську архітектуру, освіту та науку.
Працюючи з текстом, випишіть імена поетів та письменників.Визначте, про що писали римські поети
Що сьогодні означає слово «меценат»?
      Випишіть, які  відкриття римської архітектури збереглися в сучасному будивництві? Які враження на вас справляють давньоримські пам'ятки?
      Використовуючи текст матеріалу учні  порівнюють школу:
Римської імперії та  Сучасну школу.
Учні на основі маеріалу, який підготували заповнюють таблицю.
Галузь
Представник
Назва праціПрактичне заняття № 13. Історичні джерела про суспільне та господарське життя і духовний світ давніх слов’ян
За допомогою додаткової літератури, ілюстрації та Інтернету знайдіть відповідь на запитання:
Які теорії існують про прабатьківщину слов'ян?
Якими були слов'янські поселення?
Які заняття були поширені у давніх слов'ян?
Які ремесла розвивалися?
Які археологічні пам'ятки це засвідчують?
Використовуючи джерела виберіть відомості про:
Суспільний лад слов'ян
Їхнє повсякденне життя
Риси характеру
Військову вдачу
Звичаї
Матеріали для проведення практичних занять можна знайти на сайтах:
Практичне № 2 Основні стоянки та пам’ятки первісних людей на території України
Практичне № 3 Міфи та релігія Стародавнього Єгипту
Практичне № 4 Історичні джерела про скіфів.  Геродот про скіфський похід Дарія І
Практичне № 5 Наукові знання, освіта та писемність у Стародавньому Китаї
Практичне № 6 Давньогрецька міфологія і релігія як спосіб світосприйняття людей
Практичне № 7 Побут та виховання  спартанців
Практичне № 8 Мистецтво Стародавньої Греції
Практичне № 9 Особистість і діяльність Александра Великого за історичними джерелами
Практичне № 10 Суспільне, господарське  життя та побут в античних полісах на території України
Практичне № 11 Історичний портрет Цезаря
Практичне № 12 Культура Давнього Риму
Практична № 13 Історичні джерела про суспільне та господарське життя і духовний світ давніх слов’ян


Немає коментарів:

Дописати коментар